English   10 วิธีในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในบ้าน

 

 
  1. ศึกษาทางที่สามารถหลบหนีเมื่อเกิดเพลิงใหม้ รวมทั้งวิธีใช้เครื่อดับเพลิงในเบื้องต้นระมัดระวัง ในการใช้ก๊าชหุงต้ม
  2. และหลังจากเลิกใช้ก๊าชแล้วต้องปิดวาวล์ที่เตาก๊าชและถึงก๊าชหุงต้มให้สนิท
  3. ระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากเลิกใช้แล้ว ให้ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊ก แยกจากเต้าเสียบทุกครั้ง
  4. หากเกิดเพลิงใหม้ ซึ่งเพิ่งเริ่มไหม้หรือยังมีขนาดเล็กอยู่สามารถใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟนั้นได้
  5. ห้ามใช้น้ำดับเพลิง ในกรณีที่เพลิงไหม้นั้นเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ น้ำมัน หรือก๊าซหุงต้ม
  6. หากไฟลุกลาม ให้แจ้งตำรวจดับเพลิง โทร. 199 หรือ 191 ทันที
  7. ห้ามใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
  8. ในการหลบหนีเพลิงไหม้ หากพบควันไฟจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้สำลักควันให้คลานออกไป โดยให้ศรีษะอยู่เหนือพื้นประมาณ 12-24 นิ้ว (30-60 เซนติเมตร) ควันไฟซึ่งเบาจะลอยตัวอยู่สูง ในขณะที่อากาศบริสุทธิ์อยู่ด้านล่าง
  9. หากผิวหนังโดนไฟลวก ห้ามใช้น้ำแข็ง ควรใช้น้ำเย็นไหลผ่านผิวหนังที่ไหม้นาน 10-15 นาที
  10. ถ้าหากเกิดเพลิงไหม้ติดเสื้อผ้า ให้นอนกับพื้น ใช้มือปิดหน้า แล้วกลิ้งตัวไปมาจนกว่าไฟจะดั เพลิงประเภท A
ประเภทของเพลิง    
เพลิงประเภท A
หมายถึงเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติกยา
เพลิงประเภท B
เพลิงที่เกิดจากก๊าช ของเหลวติดไฟ ไขและน้ำมันต่างๆ
เพลิงประเภท C
เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
ประเภทของเครื่องดับเพลิง

          1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC

1.1เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถดับเพลิงทั้งสามประเภท A, B และ C ได้ กล่าวคือ เพลิงที่เกิดจาก เชื้อเลิงธรรมดา (เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง) เพลิงที่เกิดจากก๊าช ของเหลวติดไฟ ไขและน้ำมันต่าง ๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า)
1.2 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง BC เป็นเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้เฉพาะเพลิงประเภท B และ C เท่านั้น กล่าวคือ เพลิงที่เกิดจากก๊าช ของเหลวติดไฟ ไข น้ำมันต่างๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่สามารถดับเพลิงประเภท A

2. เครื่องดับเพลิงประเภทน้ำ

เป็นเครื่องดับเพลิงประเภท A หรือเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก และยาง ไม่สามารถดับเลิงที่เกิดกับไฟฟ้าได้เพราะน้ำเป็นสื่อไฟฟ้า

3. เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม

เป็นเครื่องดับเพลิงที่บรรจุด้วยน้ำผสมกับสารเคมี AFFF ที่มีความดันสูง ใช้สำหรับ เพลิงประเภท A และ B ไม่เหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีส่วนประกอบของน้ำที่เป็นสื่อทางไฟฟ้า

4. เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon 1211)

เป็ฯเครื่องดับเพลิงที่บรรจุด้วยสาร Bromochlorodifluoromethane (BCF) เหมาะสำหรับการดบเพลิงทั้งสามประเภท คือ A. B และ C เวลาฉีดจะไม่มีสารตกค้างเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงหรือละเอียด เช่น อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ แต่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกใช้แล้ว เนื่องจากสาร BCF นี้ทำลายโอโซน หรือสภาพแวดล้อม

5. เครื่องดับเพลิงประเภทก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

เป็นเครื่องดับเพลิงที่บรรจุด้วยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง เหมาะสำหรับการดับเพลิงประเภท B และ C

To Top


| Home |
| Company Profile | Products | 10 Tips for Home Fire Safety | How to | Contact Us |

Copyright ©2000 Siam Sophon Co., Ltd. All Rights Reserved.
Siam Sophon Co., Ltd. e-mail : twee@siamsophon.com